Mỗi học sinh là nhà lãnh đạo tương lai  

Thằng Cà Điên

x